میرزا علی آشتیانی
Mirza Ali Mostoufi bin Yusof Ashtiani, also known as Meykadeh میکده, (1253-1322 Author; Mohammad-Mahdi al-Golpayegani; Mostafa, Illustrator.

چهار فصل میکده
[Chahâr fasl-e Meykade / The Four Seasons of Mikdeh also meaning The Four Seasons of a Tavern]

Tehran: 1307 [1889].